✓ Hoge kwaliteit producten ✓ Gratis advies ✓ Vegan ✓ Dierproefvrij

Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden van Het Nagelhuuske
Adres: Bladelstraat 6, 6844 AD Arnhem ; Gedeponeerd bij de K.v.K. Arnhem; Handelsregister 000046444831

Artikel 1. Definities

In deze algemene voorwaarden wordt onder opdrachtnemer verstaan:

Het Nagelhuuske. Hierna te noemen Het Nagelhuuske

onder opdrachtgever verstaan: een wederpartij die een natuurlijk persoon, al dan niet handelt in de uitoefening van een bedrijf of beroep, of een rechtspersoon is.

Artikel 2. Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van Het Nagelhuuske.

Naast deze Algemene Voorwaarden kunnen, indien nadrukkelijk aangegeven, aanvullende voorwaarden van toepassing zijn op bepaalde diensten en/of producten. Mochten er tussen de aanvullende voorwaarden en deze algemene voorwaarden verschillen bestaan, dan gelden in beginsel de bepalingen uit de aanvullende voorwaarden boven de algemene voorwaarden, tenzij anders is bepaald.

Een verwijzing door de opdrachtgever naar eigen voorwaarden wordt door de opdrachtnemer uitdrukkelijk van de hand gewezen.

Het Nagelhuuske behoudt zich het recht voor de algemene voorwaarden te wijzigen en/of aan te vullen.

Door het gebruik van de internetsite van Het Nagelhuuske en/of het plaatsen van een bestelling en/of het opgeven voor een opleiding/cursus/workshop/e.d. aanvaardt de koper deze algemene voorwaarden alsmede alle rechten en plichten zoals die staan op de internetsite.

Artikel 3. Aanbiedingen

Alle door de opdrachtnemer gedane aanbiedingen zijn vrijblijvend. De in de aanbieding vermelde prijzen zijn inclusief BTW.

Alle aanbiedingen, ook welke zijn weergegeven in de verstrekte prijslijsten, brochures of anders zijn zo nauwkeurig mogelijk opgegeven, doch zijn voor opdrachtgever slechts bindend indien dit uitdrukkelijk schriftelijk door haar is bevestigd.

Aanbiedingen zijn geldig zolang de voorraad strekt.

Opgegeven prijzen zijn slechts voor een bepaalde termijn geldig.

Artikel 4. Uitvoering overeenkomst.

Opdrachtnemer zal een overeenkomst of opdracht naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.

Artikel 5. Wijziging overeenkomst

Indien tijdens de uitvoering van een overeenkomst blijkt dat voor een behoorlijke uitvoering het noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen dan wel aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen. Indien de opdrachtgever weigert om mee te werken aan een wijziging van de opdracht, opdrachtnemer niet verantwoordelijk is voor eventuele gebreken in de uitvoering, veroorzaakt door het niet aanpassen van de overeenkomst.

Artikel 6. Prijzen

Alle prijzen zijn uitgedrukt in euro’s, in overeenstemming met de wettelijke voorschriften hieromtrent, voor bepaalde tijd geldig en zijn exclusief omzetbelasting,

Speciale aanbiedingen zijn slechts geldig zolang de voorraad strekt.

Bezorgkosten zijn niet bij de prijs inbegrepen. Voor bezorging buiten Nederland gelden speciale tarieven. Ten aanzien van bepaalde betaalmethoden gelden nadere voorwaarden met betrekking tot de bezorgmethode en de daaraan verbonden kosten. Dit wordt duidelijk aan de koper medegedeeld.

Alle vermelden prijzen op de site van Het Nagelhuuske zijn onder voorbehoud van drukfouten c.q. wijzigingen

Artikel 7. Betaling

Bij bestellingen kan op de volgende manieren worden betaald.

Ideal, vooruitbetaling en ophalen (na betaling)
Het Nagelhuuske kan de betalingsmogelijkheden in de toekomst uitbreiden.
Andere betalingsmogelijkheden zullen kenbaar worden gemaakt via de internetsite

Artikel 8. Levering en levertijd

Bestellingen worden zo snel mogelijk afgeleverd. In beginsel streeft Het Nagelhuuske er na om bestellingen die voor 12.00 uur op een werkdag zijn geplaatst volgende dag te verzenden.

Genoemde levertijd geldt slechts als indicatie, derhalve kunnen hieraan geen rechten ontleend worden.

Leveringen vinden plaats op het door de opdrachtgever tijdens de totstandkoming van de overeenkomst opgegeven adres. Bij het foutief invoeren van het adres in de webshop, zal het pakket voor een tweede maal moeten worden aangeboden. De kosten van de tweede levering na correctie adres zijn voor rekening van de opdrachtgever.

Zodra de te leveren producten op het opgegeven afleveradres zijn geleverd, gaat het risico, waar het deze producten betreft, over op de opdrachtgever.

Artikel 9. Garantie

De deugdelijkheid van geleverde zaken wordt door opdrachtnemer gewaarborgd, met dien verstande dat op geleverde materialen, voor zover ze betrokken zijn van derden, er niet minder of meer garantie wordt gegeven dan aan opdrachtnemer door leverancier/fabrikant is gegeven.

De garantieverplichtingen vervallen onmiddellijk:

indien schade het gevolg is van een onjuiste behandeling of indien opdrachtgever zonder voorafgaande schriftelijke toestemming reparaties of veranderingen verricht of laat verrichten;

indien opdrachtgever niet aan haar betalingsverplichtingen voldoet.

Tenzij anders schriftelijk is overeengekomen, wordt geen garantie gegeven op goederen die op het moment van levering (in hoofdzaak) niet nieuw waren.

Buiten de garantie vallen:

kleine, in de branche gebruikelijke of technisch niet te vermijden afwijkingen in kwaliteit, kleur, vorm, houdbaarheid, hechting, slijtvastheid van bedrukking en dergelijke die geen afbreuk doen aan de deugdelijkheid;

beschadigingen die het gevolg zijn van werkzaamheden welke niet door of vanwege opdrachtnemer aan het geleverde zijn uitgevoerd;

beschadigingen als gevolg van een tijdelijke of blijvende schadelijk verandering in het milieu;

Geleverde en geaccepteerde zaken worden niet teruggenomen, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

Retourzendingen geschieden voor rekening en risico van de opdrachtgever.

Artikel 10. Intellectuele eigendom

Opdrachtnemer behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die haar toekomen op grond van de Auteurswet. Alle rechten inzake verstrekte handleidingen, brochures, folders, afbeeldingen, tekeningen, modellen, programmatuur en offertes blijven eigendom van opdrachtnemer, ongeacht of ter zake aan opdrachtgever kosten in rekening zijn gebracht.

De door opdrachtnemer te leveren of geleverde producties, of een wezenlijk deel van die vormgeving, mogen zonder haar schriftelijke niet worden gekopieerd, vermenigvuldigd, gereproduceerd of nagemaakt, in welk procedé dan ook, zelfs indien er geen auteursrecht op berust.

Artikel 11. Ontbinding overeenkomst

De vorderingen van opdrachtnemer op de opdrachtgever zijn onmiddellijk opeisbaar in de volgende gevallen:

indien opdrachtnemer bij het sluiten van de overeenkomst gevraagd heeft zekerheid te stellen voor de nakoming van de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft dan wel in onvoldoende mate gegeven is;

indien na het sluiten van de overeenkomst een opdrachtnemer ter kennis gekomen omstandigheden haar gegronde redenen geven te vrezen dat de opdrachtgever niet aan zijn verplichtingen zal of zal kunnen voldoen.

In de genoemde gevallen is opdrachtnemer bevoegd de verdere uitvoering van de overeenkomst op te schorten, dan wel tot ontbinding van de overeenkomst over te gaan, één en ander onverminderd het recht van opdrachtnemer schadevergoeding te vorderen.

Indien zich omstandigheden voordoen met betrekking tot personen en/of materiaal waarvan opdrachtnemer zich bij de uitvoering van de overeenkomst bedient of zich pleegt te bedienen, welke van dien aard zijn dat de uitvoering van de overeenkomst onmogelijk dan wel dermate bezwaarlijk en/of onevenredig kostbaar wordt, dat naleving van de overeenkomst in redelijkheid niet meer kan worden vereist, is opdrachtnemer bevoegd de overeenkomst te ontbinden.

Artikel 12. Retentierecht

Indien opdrachtnemer goederen dan wel bescheiden van opdrachtgever onder zich heeft, is zij gerechtigd deze onder zicht te houden totdat de verplichtingen uit alle met opdrachtnemer gesloten overeenkomsten zijn nagekomen:

de tegenprestatie(s) met betrekking tot geleverde of te leveren diensten zelf,

de tegenprestatie(s) met betrekking tot krachtens de overeenkomst door opdrachtnemer verrichte of te verrichten diensten,

eventuele vorderingen wegens niet-nakoming door de opdrachtgever van een overeenkomst.

Artikel 13. Eigendomsvoorbehoud

Eigendom van producten gaat, niettegenstaande de feitelijke levering, pas op de opdrachtgever over, nadat deze al hetgeen hij uit hoofde van enige overeenkomst met opdrachtnemer is verschuldigd volledig heeft voldaan, daaronder mede begrepen vergoeding van renten en kosten, ook van eerdere of latere leveringen en eventuele met betrekking tot de producten verrichtte of te verrichtten werkzaamheden.

De opdrachtgever mag de producten, voordat de eigendom daarvan is overgegaan, niet belasten, verkopen, doorleveren, vervreemden of anderszins bezwaren.

Artikel 14. Gebreken; klachttermijnen

Eventuele reclames dienen schriftelijk te geschieden, binnen 7 dagen na de levering van de goederen c.q. uitvoeren en/of voltooiing van de werkzaamheden. Een opdrachtgever die het geleverde niet binnen twee dagen de zaken op deugdelijkheid heeft onderzocht, wordt geacht met de levering of uitvoering van de werkzaamheden akkoord te zijn gegaan.

Indien een klacht gegrond is zal de opdrachtnemer de werkzaamheden en/of levering alsnog verrichten zoals is overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de opdrachtgever zinloos is geworden. Dit laatste dient uitdrukkelijk door opdrachtgever kenbaar worden gemaakt. Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen werkzaamheden niet meer mogelijk of zinvol is. Zal opdrachtnemer slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van artikel 17 (aansprakelijkheid)

Opdrachtnemer dient in staat te worden gesteld ingediende reclames te controleren.

Het indienen van een klacht zal opdrachtgever nimmer ontslaan van zijn betalingsverplichtingen zoals vermeld in artikel 7 (betaling) noch reden zijn om de betalingsverplichtingen op te schorten.

Artikel 15. Aansprakelijkheid

Voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat opdrachtnemer is uitgegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, is opdrachtnemer niet aansprakelijk, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor haar kenbaar behoorde te zijn.

Opdrachtnemer is aansprakelijk als schade is veroorzaakt door opzet of grove schuld van opdrachtnemer of haar leidinggevende ondergeschikten;

Opdrachtnemer is slechts aansprakelijk voor schade waartegen opdrachtnemer verzekerd is, dan wel redelijkerwijs, gezien de in de branche geldende gebruiken, verzekerd had behoren te zijn.

Voor zover de aansprakelijkheid niet door een verzekering wordt gedekt is de aansprakelijkheid van opdrachtnemer beperkt tot 50% van het bedrag van de factuurwaarde van de betrokken goederen dan wel van de verrichte werkzaamheden;

Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer voor alle aanspraken van derden tot schadevergoeding jegens haar ter zake van welke oorzaak ook.

Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor bedrijfsschade zoals bedrijfsstoringen, derving van inkomsten en dergelijke door welke oorzaak ook ontstaan.

Artikel 16. Overmacht

Onder overmacht wordt verstaan alle omstandigheden die de nakoming van de verbintenis verhinderen, en die niet aan opdrachtnemer zijn toe te rekenen. Hieronder begrepen weer gesteldheid, brand, stakingen, bedrijfsstoringen, stagnatie in toeleveringen om welke reden dan ook, ziekte van onvervangbare werknemers, energiestoringen, sabotage, het op enig moment niet beschikbaar zijn van de internetsite, oorlog, oorlogsdreiging, maatregelingen van overheidswege e.d., zonder dat verplicht is de invloed op de verhindering of vertraging aan te tonen.

Opdrachtnemer heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheden die (verdere) nakoming verhindert intreedt nadat zij haar verbintenis had moeten nakomen.

Tijdens overmacht worden de verplichtingen van opdrachtnemer opgeschort. Indien de periode van overmacht langer duurt dan 2 maanden zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.

Indien opdrachtnemer bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds uitgevoerde c.q. uitvoerbare deel afzonderlijk te factureren en is opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijke overeenkomst.

Artikel 17. Toepasselijk recht.

Op elke overeenkomst tussen verkoper en de koper is het Nederlands recht van toepassing.

Artikel 18. Bevoegde rechter

In afwijking van de wettelijke regels voor de bevoegdheid van de burgerlijke rechter zal elk geschil tussen opdrachtgever en opdrachtnemer, in geval de rechtbank bevoegd is, worden beslecht door de rechtbank te Arnhem.

De opdrachtgever heeft het recht gedurende een maand nadat opdrachtnemer zich schriftelijk op het in artikel 22.1 bepaalde heeft beroepen, te kiezen voor beslechting van het geschil door de volgens de wet bevoegde burgerlijke rechter.

Artikel 19. Privacy

Alle informatie rondom persoonsgegevens kun je vinden in onze Privacy Policy.

Privacy Policy

Het Nagelhuuske, gevestigd aan Bladelstraat 6, 6844AD Arnhem, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.



Wij hebben een Functionaris Gegevensbescherming aangesteld voor Het Nagelhuuske. De functionaris is te bereiken via

info@hetnagelhuuske.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

Het Nagelhuuske verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

Voor- en achternaam
Geslacht
Adresgegevens
Telefoonnummer
E-mailadres
IP-adres
Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
Bestelgeschiedenis
Leveringsinformatie
Betalingsgeschiedenis
Locatiegegevens
Gegevens over jouw activiteiten op onze website
Gegevens over jouw surfgedrag over verschillende websites heen (bijvoorbeeld omdat dit bedrijf onderdeel is van een advertentienetwerk)
Internetbrowser en apparaat type
Bankrekeningnummer
Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@hetnagelhuuske.shop, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Het Nagelhuuske verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

Het afhandelen van jouw betaling
Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
Je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
Om goederen en diensten bij je af te leveren
Het Nagelhuuske analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren.
Het Nagelhuuske volgt jouw surfgedrag over verschillende websites waarmee wij onze producten en diensten afstemmen op jouw behoefte.
Het Nagelhuuske verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.
Geautomatiseerde besluitvorming

Het Nagelhuuske neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Het Nagelhuuske tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Het Nagelhuuske bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. We bewaren uw gegevens zolang als nodig is om potentiële fraude en andere overtredingen te voorkomen en/of te rapporteren.

Delen van persoonsgegevens met derden

Het Nagelhuuske verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerker overeenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Het Nagelhuuske blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Het Nagelhuuske gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone Het Nagelhuuske gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die jouw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden.

Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.

Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Zie voor een toelichting:

https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Op deze website worden ook cookies geplaatst door derden. Dit zijn bijvoorbeeld adverteerders en/of de sociale media-bedrijven.

Hieronder een overzicht:

Cookie: Google Analytics

Naam: NID , SID , SSID

Functie: Analytische cookie die websitebezoek meet

Bewaartermijn: 2 jaar

——————————————

Cookie: Tawk To

Naam: _cfduid

Functie: Analytische cookie die websitebezoek meet en chatfunctie mogelijk maakt

Bewaartermijn: 1 jaar

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Het Nagelhuuske en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevens overdracht van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@hetnagelhuuske.nl

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek .

Het Nagelhuuske wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Het Nagelhuuske neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Al onze beveiliging rondom alle processen waar jouw persoonsgegevens onderdeel van zijn beschreven in ons handboek over het beleid van gegevens bescherming binnen Het Nagelhuuske. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@hetnagelhuuske.nl